add share buttons

Bakış Açımız

19Eyl 2017

Iоныгъум и 20 Дунае Адыгэхэм(Черкесхэм) ямафэмкIэ тышъуфэгушIо! 20 Eylül Uluslararası Çerkes (Adıge) Günümüz halkımıza kutlu olsun! September 20th – The International Circassians(Adyghes) Day Happy Adyghes(Circassians) Day!!! 20 сентября – Международный День Адыгов (Черкесов)! С днем Адыгов (Черкесов)! адыгэ хэку зэгухьэныгъэ-черкеся хьарекети Çerkesya Hareketi

09Eyl 2017

Tarihi, galipler yazar. Gelecek öngörülerine göre. Buna, “resmi tarih” denir. Bu tarihte gerçekler, doğrular değil; örgütlenmek istenen geleceğin insanını ve toplumu yaratacak motifler, masallar ve yalanlar vardır. Bu tarihte yenilenlerin çıkarları, gelecek kaygıları ve gerçekler önemli değildir. Hatta tehlikelidir. Bu nedenle yasaklanır. Çarpıtılır.  Çerkes tarihini de “galipler”in kalemşörleri yazdılar. O gitti, Bu geldi; ama bakış […]

31Ağu 2017

Savaşların yaşanmadığı, barış ve huzur içinde, çocukların gerçek anlamda bayram yaptığı bayramlar olması dileğiyle… Kurban Bayramınız Mübarek Olsun! ÇERKESYA HAREKETİ Зауэ банэ щымыlэу , дунейм тет сабийхэм гуэгъуэ ямыlэу гъидхэр Тхьэм къытщlигъэхъуэ. Фи къурмэн гъидым теухауэ дынывохъуэхъу, Тхьэм етэныгъэ пlалъэм ди лъэпкъыр хъэркlэ нигъэс! АДЫГЭ ХЭКУ ЗЭГУХЬЭНЫГЪЭ-ЧЕРКЕСЯ ХЬАРЕКЕТИ

23Ağu 2017

АДЫГЭ ЛЪЭПКЪЫМ ХУЭГЪЭЗАУЭ Хъулыжъый (Геленджик) къыщэкӏуэкӏахэм теухуауэ. Хъулыжъый Адыгэ джэгу гущыIэ къыщэзгъэжьа ди щӏалэ гъуалэхэм залымыгъэкӏэ къахыхьау зыраубыдар, абы иужькIэ а щӏалэхэм и унагъуэ къэкӏуам гугъэх зэрыратам папщIэ, ди гур зэрыкъутам хуэдэу ди къэкӏуэным дызщӏыгъу дыпсэун мурадым и зэран екIыну гупщысэми дыхуишащ. Зы лъэпкъым и уэрэдхэр, и къафэхэр щэбгъэгъэтыжыным, утыку и пхыным и мэхьэнэр а […]

23Ağu 2017

ÇERKES KAMUOYUNA Hulıjıy’da ( Gelencik’te ) geleneksel danslarımızı halka açık bir alanda sergilerken, şiddet uygulanarak gözaltına alınan gençlerimize hala baskı uygulanması bizleri hem derinden kaygılandırıyor, hem de gururumuzu kırıyor. Bir halkın şarkılarını ve danslarını yasaklamak; o halkın kimliğini yasaklamak demektir. Tarihi vatanımızda kimliğimize ve kültürümüze yapılan bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Bütün Çerkes kurumlarını […]

31Tem 2017

Bu gün tüm dünya Çerkesleri ve Çerkesya’nın geleceği için çok anlamlı bir gündür. Çünkü “Vatana Dönüş Günü”dür… Bundan 19 sene önce, 1 Ağustos 1998’de, Yugoslavya’nın Kosova bölgesinde yaşamakta olan Çerkeslerin vatanları Çerkesya’ya geri döndükleri gündür. Çerkeslerin Kosova’da yaşamalarının nedeni; atalarının 1763-1864 yılları arasında cereyan eden bağımsızlık ve özgürlük savaşının sona ermesinden sonra, Çarlık Rusyası tarafından […]

15Tem 2017

Урысей Федерациэ Адыгэ Республикэм и Правительством Хуэгъэзащ «Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм РФ-м къагъэзэжын IуэхумкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъун щхьэ «Адыгэ Республикэ Программэ» ягъэхьэзырын щхьэ зэфIагъува «IуэхущIакIуэ гуп»ым зы зэIущIэ иригъэкIуэкIау, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ Наталья Широкова я тхьэмадэу ирагъэкIуэкIа мы зэIущIэм Адыгэ Республикэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ, Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я Iуэху зэпхыныгъэхэмкIэ икIи хъыбар Iуэхухэм […]

24Haz 2017

НЭКIМАЗЭ МЭФЭКIЫР МАФЭ ШЪУФЭХЪУ! – RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!   Етlэнэгъэ пlалъэ фlыгъуэкlэ гуфlэгъуэкlэ фэри фи унагъуэхэри Аллахьым фынигъэс, фи нэщlри фи нэмэзри къэбыл ищl! Мы мазэм и кlыхьагъым диным и къалэнхэр вгъэзащlэу гугъуехь фиlар Тхьэм гуфlэгъуэу Къемэт махуэм къывбгъэдилъхьэж! Дунейкlи ахърэткlи насыпыфlэ Тхьэм фищl! АДЫГЭ ХЭКУ ЗЭГУХЬЭНЫГЪЭ   Gelecek yıla iyilikle sağlıkla ailenizle kavuşmanızı […]

17Haz 2017

МЭКЪОГЪУМ ЯШЭНЭРЭ ТХЬАУМАФЭ ТЯТЭМЭ ЯМЭФЭК МАФЭ ЛЪЭПКЪ Ш1ЭЖЪЫР КЪЫТЭЖЪУГЪАШ1ЭУ ,КЪЫДДЭХЪУРЭ Ш1УХЭМ ШЪУАГЪЭГУШ1ОУ , ДОГЪУРИ ДЭЙЫРИ ЗЭХЭТШ1ЫК1ЭУ , АДЫГЭ ЛЪЭПКЪЭУ Ш1УМ ЙЫYЖЪЫ ТИТЭУ , ЗЫКЪЭТШ1ЭЖЪЫНЫМК1Э ТАПЭ ШЪУЗЭРИТИНЫМК1Э ШЪУТШЭГУГЪУ. ШЪУКЪЫТЩХЬАШЫТЭУ ГЪАШ1Э ДАХЭУ ШЪУГЪАШ1ЭУ ШЪУГУ ЙЫЛЪХЭР КЪУШДЭХЪУНЫМК1Э ШЪУТФЭХЪУАХЪО Haziranın üçüncü pazarı babalarımızın günü Ulusal bilinci bize öğreterek , olumlu gelişmelirimize sevinmenize, iyiyi kötüyü bilerek, Çerkes-Adıge Ulusu olarak iyinin […]

12Haz 2017

13 HAZİRAN 1861 GEÇMİŞ DEĞİL, GELECEĞİMİZDİR… “…bu topraklar bizimdir ve bize ecdadımızdan miras kalmıştır, bu toprakları elimizde tutmaya kararlı olduğumuz için savaşıyoruz ve aramızda uzun süredir devam eden düşmanlığın nedeni budur! Siz bütün dünyayı kandırmaya çalışıyorsunuz, yalanlarla kamuoyu oluşturuyorsunuz… yaptığınız haksız savaşı böylece haklı göstermek istiyorsunuz… Kanımızı dökmekten vaz geçin, çünkü ülkemizi sonuna kadar savunmaya […]

Translate »
Loading...