add share buttons

Çerkesya

16Kas 2017

Орэдым псэ къыпызыгъакIэрэм, тамэ езытырэм щы-Iэныгъэм лъагъоу щыпхырищырэр зыми хэмыгъэ-кIуакIэ пшIоигъу.   Урысыем икомпозиторхэм я Союз хэтэу Андзэрэкъо Чеслав жьы ор къабзэм фэдэ мэкъэ IэтыгъэкIэ ыгъэIугъэ орэдхэр дунаим щашIэх. Янэжъэу Гулэ пщынэо IэпэIасэу зэрэщытыгъэм, искусствэм хэщэгъэ цIыфхэм зэраIукIэщтыгъэм шIуагъэу къахихыгъэр ыгъэфедэзэ, гум хихыгъэ сэнэхьатым фэкIуагъ. ИкIэлэцIыкIугъор Кощхьаблэ щыкIуагъ. Налщык дэт музыкальнэ училищым щеджэзэ, орэдышъохэр ыусыхэу […]

16Kas 2017

Adige Xase/Adigey Parlamentosunun bugünkü toplantısı Çerkes Dili ve Edebiyatına adandı. Murat Kumpilov dil ve halkın kültürü ile ilgili tüm organizasyonların bu konuların incelenmesi için ortak bir yaklaşım bulunması adına birleşmeye çağırdı. “Adige Dilinin öğrenilmesindeki temel problem ve küresel görev yerel ve federal otoritelerin süzgecinden geçmiş yeterli ders kitabının olmayışıdır. Mevcut kitapların çoğu 2000’li yıllarda yayınlandı […]

13Kas 2017

Merkezi Petesburg’da bulunan ressam Mihail Şemyakin Vakfı Doğu Halkları Müzesi’nin Mıyekuape’deki Kuzey Kafkasya şubesinde “Sanatta Sandalye” konulu resim sergisi açtı. Sergide sandalyenin sanatta yer alışını gösteren yüzlerce resim ve fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflar ve Haber: Çetao İbrahim / Mıyekuape Çerkesya Herketi Haber Merkezi  

11Kas 2017

Adıgey Radyo Televizyon Kurumunda görevli gazeteci Hot Zamret doğup büyüdüğü ancak 43 yıl önce Krasnodar baraj suları altında kalan köyü Yedepsıkuay’ı anlattığı, 2017 de yayınlanan anı kitabının adını “Ben hala Yedepsıkuay’de yaşıyorum” koymuş. Yazar bir türlü unutamadığı, rüyalarından çıkaramadığı köyünün kuruluşunu, ormanlarını, ağaçlarını, mahallelerin, yapılan işleri, insanlarını, tarihini kitabında anlatıyor. Kitabın önsözünü yazan edebiyatçı Huvaj […]

11Kas 2017

  Hot Zamret’in “Ben hala Yedesıkuay’de yaşıyorum” adlı kitabından. Babam çalışkan bir insandı. Arabasını domates parası ile satın almıştı. İşin doğrusu, Bjeduğlar domates yetiştirmeye başlayınca zenginleşmiş, yaşamları değişmişti. Hatlekuay köyüne “Volgagrad” adını takmışlardı. Köyde iyi domates üretiliyordu. Arabası olmayan yoktu,  Arabaların çoğunun da markası Volga idi, bu nedenle köyün adı Volgagrad (volgalar şehri) olmuştu. Domates […]

10Kas 2017

Къуэдзокъуэ Лэкъумэн Мыхьэмэт и къуэр Шэрджэсым хыхьэ адыгэ къуажэм — Абыкъухьэб-лэм — 1818 гъэм къыщалъхуащ. Бынунагъуэшхуэм къыхалъхуа щIалэр и адэм къану ирет зыгъэпсэхуакIуэ Кавказым къэкIуа урыс цIыхубзым — Мария Алексеевнэ Хомяковэ. Бгырыс гъащIэм куэдрэ къыщымыхъу апхуэдэ Iуэху пщхьэмыпэм и щхьэусыгъуэри Мыхьэмэт и къуэ пажэр иужэгъужауэ е хуэмыгъэшхэным тешыныхьу арагъэнукъым. Адэм и къуэр къану щитым ар, […]

09Kas 2017

İşte yine Kafkasya’dayız, sürgün edildiğimiz topraklarda. Arkadaş grubumuzla her yıl Kafkasya’nın başka bir bölgesini gezelim kararı almıştık, o yüzden bu defa Kabardey’e gitmek istiyoruz ama hiçbirimizin gönlü Abhazya’yı bir daha görmeden dönmekten yana değil. Yönümüzü Elbruz’a çeviriyoruz. Dağcıların tanımıyla çok zorlu olmayan bir parkur ancak hava koşulları tırmanmayı güçleştiriyor. Bizim amacımız ise dağcılık değil sadece […]

09Kas 2017

Adıge Xase yöneticileri, Kuban ( Krasnodar ) bölgesinde Çerkeslerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerdeki okullarda Çerkesçe için çok az zaman ayrıldığını, Çerkesçe ders kitaplarının hala Rusya Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmadığını belirtiyorlar. Adige Xase’nin Armavir (Yermel Hable) temsilcisi Aslan Şukov, Krasnodar Bölgesi yönetiminin toplantısındaki ana temanın Çerkesçe’ye ayrılan ders saatlerinin arttırılması olduğunu söyledi. Yöneticiler, Bölge Eğitim Bakanlığı’nın […]

08Kas 2017

ХьэтIохъущокъуэ Къазий (1841-1899)   ХьэтIохъущокъуэ Къазий Мусэбий и къуэр иджы Бахъсэн районым хыхьэ Куба (жьымкIэ Хьэсэнбийхьэблэ) къуажэм 1841 гъэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар адыгэ тхыдэм щыцIэрыIуэ пщы унагъуэщ. Урыс къэралыгъуэм зэрихьа залымыгъэр зымыдэ, Тырку пащтыхьым и тIасхъэщIэххэм ягъэIу псалъэмакъ мышухэр къабыл зыщыхъуа и адэр, и унагъуэр, бынхэр IэщIыб ещIри, и закъуэ Тыркум йокIыж, ар щхьэусыгъуэ ещIри […]

08Kas 2017

Osmanlı Arşivlerine Yansıyan Bazı Örnekler Işığında Osmanlı Devleti’nin Göçmenlere Karşı Politik TUTUMU METNİN TAM ADI: 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU Kaynak: Tesam Akademi Dergisi Temmuz 2015 Çerkes Sürgünü’nün başlamasından itibaren Osmanlı Devleti içsel dinamiklerini göçmenleri karşılama ve yerleştirme üzerine odaklamıştır. Birçok neden Osmanlı’nın göçmen kabul etmesini […]

Translate »
Loading...