add share buttons

Dil-Xabze

10Kas 2017

Къуэдзокъуэ Лэкъумэн Мыхьэмэт и къуэр Шэрджэсым хыхьэ адыгэ къуажэм — Абыкъухьэб-лэм — 1818 гъэм къыщалъхуащ. Бынунагъуэшхуэм къыхалъхуа щIалэр и адэм къану ирет зыгъэпсэхуакIуэ Кавказым къэкIуа урыс цIыхубзым — Мария Алексеевнэ Хомяковэ. Бгырыс гъащIэм куэдрэ къыщымыхъу апхуэдэ Iуэху пщхьэмыпэм и щхьэусыгъуэри Мыхьэмэт и къуэ пажэр иужэгъужауэ е хуэмыгъэшхэным тешыныхьу арагъэнукъым. Адэм и къуэр къану щитым ар, […]

04Kas 2017

METNİN TAM ADI: 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU Kaynak: Tesam Akademi Dergisi Temmuz 2015 Ahmet ÖZKİRAZ Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet ÇETİN Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Giriş 1864 […]

01Eki 2017

Hatokşokho Gazi Adige Dil Derneği (Nalçik) 2017-2018 Dönemi Çalışma Programı – 3 Ekim 2017 …. Adigece öğretmenleri için öğretmenler gününe özel düzenlenen konser programı . – 31 Ekim 2017 …. Kitap Tartışma Platformu 1. – 14 Kasım 2017… Cegureş- Komedi Şov Yarışması 1. – 21 Kasım 2017…Adigece Kompozisyon Yarışması . – 28 Kasım 2017…Kitap Tartışma […]

26Ağu 2017

“Iэщэ-фащэ” псалъэм и зэхэлъыкIэм къегъэлъагъуэ адыгэм хахуагъымрэ даха­гъымрэ зэгуихыу зэрыщымытар. Цейр цIыхухъум и къалэнхэр игъэзэщIэным хуэ­гъэпсауэ щытщ: тыншу уегъэIэбэ, къыздумыхьэ­кIын­кIэ Iэмал имыIэ хьэпшыпхэр пкIэрегъэзагъэ, зэман кIыхькIэ шыбгым уисыныр псынщIэ пщещI икIи, зауэм ухыхьэн хъумэ, уи теплъэм, уи емыкIу къыщIэщы­ным утемышыныхьу уегъэзауэ. Абы и Iыхьэхэм хохьэ: езы цейр, гъуэншэджыр, джанэр, бгырыпхыр, щIа­кIуэр, щхьэрыпхъуэныр , лъейр.   […]

04Nis 2017

34 Numaralı çocuk kreşinde ‘Çerkes Dili ve Yazın Günü’ çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi. Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Adıge Cumhuriyeti toplumsal hareketi Adıge Xase, Beşeri bilimler Enstitüsü, Milli Müze çalışanları, Adıge Devlet Üniversitesi yetkilileri, Adıge Öğretmen Koleji öğretmenleri, öğrenciler vd. etkinliğe davet edildi. Etkinlik Meşbaşe İshak’ın Çerkesler isimli şiiri ile başladı. Daha sonra Çerkes […]

27Mar 2017

İnsan dünyaya geldiğinde, dili de onunla doğuyor. Anadili — içinde yetiştiğin milletin dili, kanı, kültürü, kökü. Ona, milletin bir ferdi olarak yetişmiş olan kimsenin değer vermesi için ufaklığından itibaren dilin tadını, güzelliğini o ferde aşılamak gerekiyor. Dilini düzgün kullanmayan, onu ihmal eden onun güzelliğini tadını anlamaz. Yaşım ilerledikçe ben de dilime her gün daha da […]

17Mar 2017

17.03.2017 Her millet için kendi dilinde yazınının olması, yaşamda yer etmesi ve onu geniş alana yaymasında büyük önem arz eder. Fakat bu konuda yazın, alfabe edinimi o kadar kolay değildir, onlar ulusun hayatı-kültürü, ekonomisi, politikasının şartlarının gerçekleşmesi ile yoğun ilintilidir. Çerkeslerin yazına sahip oldukları epey uzun zaman oldu. Fakat yine günümüzde bile Çerkesçe de farklı […]

15Mar 2017

«Ныдэлъфыбзэр — лъэпкъым ынап, лъэпкъым ыпсэ зан – Anadili – ulusun onuru, ulusun yegane ruhudur» Çeraşe Zeynab. Dil her zaman, her dönemin dillendiricisi, aktarıcısıdır. Her insan, dilini, kültürünü korumak-muhafaza etmek için çeşitli olanakları kullanır. Bu son dönemlerde önümüze çıkan büyük sorunlardan birisi de Çerkesçenin öğrenimi, muhafazasıdır. Biz Çerkesler, dilimizi öğrenmezsek, bu konuya eğilmezsek, dilimiz başka […]

15Mar 2017

Her milletin dili var, bunu kullandığı oranda o millet eğitim, bilim, kültür ve beşeri alanlarda da onur buluyor. Dilin yaşaması için onu kullanmalısınız. Bunu kavramış olan Adıge Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı çalışanları Çerkesçe eğitim programlarını oluşturdular ve bu dilin sahibi olan ulusun bu dili sahiplenmesinin, gerektiği gibi kullanmasının öneminin altını çizdiler. Çerkesçenin eğitim-öğretim alanında […]

02Mar 2017

Uzun yıllardır 28 numaralı çocuk kreşinde çalışıyorum. Seçtiğim meslekten de hiç pişman olmadım. Bugün benim en çok kaygılandığım şey ise çocukların Çerkesçe konuşmuyor olmaları. Yıllar öncesinde Çerkes çocuklarına anadillerini öğretmek için çok uğraşıyorlardı, tüm dersleri Çerkesçe veriyorlardı. çocuklar da ailelerinde anadillerinden başka dil duymuyorlardı. Çocuk kreşlerinde Çerkesçe şarkılar, masallar, şiirler çocuklarca da seve seve öğretiliyordu. […]

Translate »
Loading...