add share buttons

Dil-Xabze

23Oca 2018

  İYİ GÜNLER ZARAĞIJ! Doğduğumuz köy. Bu söz söylenirken söze bir tatlılık geliyor, kalbinde bir memnuniyet hissediyorsun. Bunda anlaşılmayacak bir durum yok. Bitkilere benzer şekilde, her ne kadar dalları uzayıp yayılmıyorsa da, her bir insanın yaşamının bir başlangıç kökü vardır. İnsanın yaşamının başlangıcı olan köklerini hiçbir zaman unutamaz, terk edemez. İnsanın o başlangıcı, aklının, düşüncelerinin […]

17Oca 2018

  ÇERKES (ADIGE) XABZE İLE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ (Efsanelere göre) İnsanın içinde yer aldığı toplumsal yaşamı oluşturan, toplu şekilde yaşayan farklı kişilerin aralarında kurdukları ilişkiler ve birbirinin karşılıklı etkileşimdir. Bir arada yaşayan insanların farklı sosyal, kültürel yapılarını da beraberinde getiriyor ve çatışmalara sebep olabiliyor. Bu yazıda Çerkes (Adıge) söylencelerinde geçen farklı karakterlerin aralarındaki çatışmaların çözüm […]

30Ara 2017

Адыгэбзэр зэрыдакъузэм теухуауэ тхьэмахуэ ипэ екӏуэкӏа зэхуэсым хэтахэм къащта резолюцэ: Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и унафэщIым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и унафэщIым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэм, егъэджэныгъэм, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и министрым Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэм я щIэныгъэ-практикэ семинарым хэтахэм зэрызыхуагъазэ Иужь лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэрым, Урысей Федерацэм лъэпкъыбзэхэм ехьэлIауэ щекIуэкI […]

21Ara 2017

Адыгэбзэри – къэралыбзэщ! ФIэхъус фызох, си лъэпкъэгъухэ! Сэри зы псалъэкIэ цIыкIу сщIащи, сыхуейт ар нобэрей псалъэмакъым хэзыухуэнэну. Япэ дыдэу жыIэпхъэщ, Урысей Федерацэм и телеканал нэхъ лъэщхэм, кIэзетышхуэхэм, радио цIэрыIуэхэм куэду щытопсэлъыхь урысыбзэр Украинэм, Эстоным зэрыщагъэмащIэм, ауэ езы Урысейм и кIуэцIкIэ дэр хуэдэ лъэпкъхэм я бзэхэр зэрыдакъузэм и гугъу ящIын яфIэфIкъым. Аращи, ди гукъеуэхэр ди лъэпкъ […]

07Ara 2017

  IУАЩХЬЭМАХУЭ Сэ Iуащхьэу щыIэм срамахуэщ, СыIуащхьэщ сэ, сы-Iуащхьэмахуэщ. Сэ сыжьэгъухущ мазэгъуэ нэгуу, Дидэху и пыIэр щыслъагъуу уэгум. Сэ срагъуазэщ кхъухьыжь гъуэщахэм, Кавказ къуршыжьхэми сратхьэмадэщ. КъысхуокIуэ хьэщIэ сэ лъагъунлъагъу, Си лъапэ щIэсхэм я щыпэлъагъу. ЩакIуэлIу лIыжьыр пщыIэм къыщIоплъыр, Жагъуэгъуу щыIэм фыкъатIысыхь, Мыгъуагъэу ящIэм фыхагъэпскIыхь, Бзэгузехьэр куэду ахэм къахокI, Хъуну къыфхэкIхэр я бзэм къеукI. Зэгуэп къызощтэ, […]

26Kas 2017

ЯПЭ УЭС ХЪУЭХЪУ Уэсурэ уэсгунэ нэху,  Уэс гунэ хужь,  Тхьэм укъытхуихь!    Уэс хьэубзэрэ  Жьыч гъэlэсэу,  Губгъуэжьу диlэр уэсмыч ищlырэ  И чахуэм щlы щхьэфэр къызэгуитхъыу,  Уэс махуэу,  Уэсыфlыу  Тхьэм къытхуихь!  Дызэрыхъуахъуэр фlыгъуэщи,  Фlыгъуэ къыдэкlуэу,  Бэвылъэу,  Здынэсым ужьыфl къыщинэу,  Мыгъуэлэгъуасэу,  Цlыкlухэм ещэбэкlырэ  Инхэм егуэпэкlыу,  Уэсыфlти – жаlэмэ,  Уэсгунэти аращ – жаlэжу  Апхуэдэ уэсыфlыр  Тхьэм къытхуихь!  Щlымахуэпэм […]

10Kas 2017

Къуэдзокъуэ Лэкъумэн Мыхьэмэт и къуэр Шэрджэсым хыхьэ адыгэ къуажэм — Абыкъухьэб-лэм — 1818 гъэм къыщалъхуащ. Бынунагъуэшхуэм къыхалъхуа щIалэр и адэм къану ирет зыгъэпсэхуакIуэ Кавказым къэкIуа урыс цIыхубзым — Мария Алексеевнэ Хомяковэ. Бгырыс гъащIэм куэдрэ къыщымыхъу апхуэдэ Iуэху пщхьэмыпэм и щхьэусыгъуэри Мыхьэмэт и къуэ пажэр иужэгъужауэ е хуэмыгъэшхэным тешыныхьу арагъэнукъым. Адэм и къуэр къану щитым ар, […]

04Kas 2017

METNİN TAM ADI: 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU Kaynak: Tesam Akademi Dergisi Temmuz 2015 Ahmet ÖZKİRAZ Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet ÇETİN Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Giriş 1864 […]

01Eki 2017

Hatokşokho Gazi Adige Dil Derneği (Nalçik) 2017-2018 Dönemi Çalışma Programı – 3 Ekim 2017 …. Adigece öğretmenleri için öğretmenler gününe özel düzenlenen konser programı . – 31 Ekim 2017 …. Kitap Tartışma Platformu 1. – 14 Kasım 2017… Cegureş- Komedi Şov Yarışması 1. – 21 Kasım 2017…Adigece Kompozisyon Yarışması . – 28 Kasım 2017…Kitap Tartışma […]

26Ağu 2017

“Iэщэ-фащэ” псалъэм и зэхэлъыкIэм къегъэлъагъуэ адыгэм хахуагъымрэ даха­гъымрэ зэгуихыу зэрыщымытар. Цейр цIыхухъум и къалэнхэр игъэзэщIэным хуэ­гъэпсауэ щытщ: тыншу уегъэIэбэ, къыздумыхьэ­кIын­кIэ Iэмал имыIэ хьэпшыпхэр пкIэрегъэзагъэ, зэман кIыхькIэ шыбгым уисыныр псынщIэ пщещI икIи, зауэм ухыхьэн хъумэ, уи теплъэм, уи емыкIу къыщIэщы­ным утемышыныхьу уегъэзауэ. Абы и Iыхьэхэм хохьэ: езы цейр, гъуэншэджыр, джанэр, бгырыпхыр, щIа­кIуэр, щхьэрыпхъуэныр , лъейр.   […]

Translate »
Loading...