add share buttons

Kültür-Edebiyat

16Kas 2017

Орэдым псэ къыпызыгъакIэрэм, тамэ езытырэм щы-Iэныгъэм лъагъоу щыпхырищырэр зыми хэмыгъэ-кIуакIэ пшIоигъу.   Урысыем икомпозиторхэм я Союз хэтэу Андзэрэкъо Чеслав жьы ор къабзэм фэдэ мэкъэ IэтыгъэкIэ ыгъэIугъэ орэдхэр дунаим щашIэх. Янэжъэу Гулэ пщынэо IэпэIасэу зэрэщытыгъэм, искусствэм хэщэгъэ цIыфхэм зэраIукIэщтыгъэм шIуагъэу къахихыгъэр ыгъэфедэзэ, гум хихыгъэ сэнэхьатым фэкIуагъ. ИкIэлэцIыкIугъор Кощхьаблэ щыкIуагъ. Налщык дэт музыкальнэ училищым щеджэзэ, орэдышъохэр ыусыхэу […]

11Kas 2017

Adıgey Radyo Televizyon Kurumunda görevli gazeteci Hot Zamret doğup büyüdüğü ancak 43 yıl önce Krasnodar baraj suları altında kalan köyü Yedepsıkuay’ı anlattığı, 2017 de yayınlanan anı kitabının adını “Ben hala Yedepsıkuay’de yaşıyorum” koymuş. Yazar bir türlü unutamadığı, rüyalarından çıkaramadığı köyünün kuruluşunu, ormanlarını, ağaçlarını, mahallelerin, yapılan işleri, insanlarını, tarihini kitabında anlatıyor. Kitabın önsözünü yazan edebiyatçı Huvaj […]

08Kas 2017

ХьэтIохъущокъуэ Къазий (1841-1899)   ХьэтIохъущокъуэ Къазий Мусэбий и къуэр иджы Бахъсэн районым хыхьэ Куба (жьымкIэ Хьэсэнбийхьэблэ) къуажэм 1841 гъэм къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар адыгэ тхыдэм щыцIэрыIуэ пщы унагъуэщ. Урыс къэралыгъуэм зэрихьа залымыгъэр зымыдэ, Тырку пащтыхьым и тIасхъэщIэххэм ягъэIу псалъэмакъ мышухэр къабыл зыщыхъуа и адэр, и унагъуэр, бынхэр IэщIыб ещIри, и закъуэ Тыркум йокIыж, ар щхьэусыгъуэ ещIри […]

08Kas 2017

Osmanlı Arşivlerine Yansıyan Bazı Örnekler Işığında Osmanlı Devleti’nin Göçmenlere Karşı Politik TUTUMU METNİN TAM ADI: 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ SONRASI ANADOLU’DA ÇERKES İSKANI ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GÖÇMENLERE KARŞI POLİTİK TUTUMU Kaynak: Tesam Akademi Dergisi Temmuz 2015 Çerkes Sürgünü’nün başlamasından itibaren Osmanlı Devleti içsel dinamiklerini göçmenleri karşılama ve yerleştirme üzerine odaklamıştır. Birçok neden Osmanlı’nın göçmen kabul etmesini […]

05Kas 2017

ШАПСУГИ ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ВЕРХНИЙ КИЧМАЙ Статья из книги Т. Половинкиной “Сочинское Причерноморье”, Нальчик, 2006 ВЕРХНИЙ КИЧМАЙ, село в Адлерском районе Азово-Черноморского края, Солох-аульский сельский совет. Находилось на правом берегу реки Кичмай, впадающей в реку Шахе примерно в 5-6 км выше аула Большой Кичмай. До 1864 г. бассейн реки Кичмай от ее верховий до слияния […]

02Kas 2017

Unutulmuş bir soykırım mı? Stephen D. Shenfield   ÇERKESLER – UNUTULMUŞ BİR SOYKIRIM MI? Stephen D. SHENFIELD  (Stephen D. Shenfield A.B.D.’de yaşayan bağımsız bir araştırmacı ve mütercim olup uzmanlık alanı genel olarak Rusya ve özelde de Sovyetler sonrası Rusya’nın durumudur.)  Çeviri: Berat Yıldız Şamil Yurdusever Çerkesler kimlerdir (veya kimlerdi)? Ne zaman Çerkeslerden bahsetsem genelde bu […]

22Eki 2017

  Günümüz tarih biliminin en önemli kollarından birisi de Tarhi Antropoloji (İnsanı inceleyen tarih bilimi).  Geçmiş, dönemin tasvirini, nasıl olduğunu, o tarihte yaşamış insanların yaşamlarını, iş-çalışma şekillerini, emek sunumlarını, düşün şekillerini öğrenmeden aydınlatılamaz. Buna sebep olan şey ise insanın kendisinin, kültürün ve tarihin merkezinde olduğunu, ve bunların ana koruyucusununda beşer olması yatar. Kuzey Batı Kafkasya […]

11Eki 2017

Adığe yiğitlik destanı NARTLAR Adığey Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü’nce 40 yıl önce yedi cilt halinde basılmış, kimsenin elinde bir bütün olarak kalmamıştı. Yeniden basılması kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştu. Birçok derdimize deva olan Adığey’in 2 nci başkanı işadamı Hazret Şovmen’in katkılarıyla kitabın ikinci basımı yapılabilmiştir. Adığe kültürünü önemseyenler olarak Hazret Şovman’e teşekkür borçluyuz. Halkımızın sovyet devrimine […]

15Eyl 2017

Уи уни кхъухьи – сыти жыIэ, Cыт цIыху Iэдакъэм щIэмыкIар? Уэрэд жызыIэр гупсысамэ, Гум лъагъуныгъэр къеIусамэ, Псалъэщ нэхъапэ гум къэкIар. Бзэр дэзыгъащIэр Тхьэм иузэщI, Дунейм и фIыгъуэм щремыщIэ, Псалъэм текIуэну Iэщэ щыIэу Нобэр къыздэсым сэ сымыщIэ. Джатэдзэу жану щыIэщ псалъэ, ЗыжепIэм и гум ныщIолъадэ, КIыфIым хэхуами хэмыкIуадэ, Зыщыбгъэгъупщэу гум имыдэ. Зи псалъэ дыджыр насыпыншэщ, КъыжьэдэкIахэр […]

Translate »
Loading...