add share buttons

Kültür-Edebiyat

30Oca 2018

    Yoluna devam edecekken minik balık seslendi. – Savsırıku, dara düşersen aklına beni getir. Az çok demedi gitti. Bazen güneş doğdu battı. Sürekli gidersen nasılsa da varıyorsun işte. Savsırıko da S’eunej’ın yaşadığı yere vardı. S’eunejı bulmak zordu da bulduğunda da talebini geri çevirmiyordu. – Savsırıku, ne istiyorsun? – Bana bir at vermeni rica ediyorum. […]

28Oca 2018

  Savsırıko kendi kendine içtenlikle öyle söyleyerek hazırlığını yaptı ve atına atladı. Yedi dağı geçti. 700 dereyi de geçti. Devamında yedi küçük denizi ve üç büyük denizi de geçti. Git gide Yeminej’in yaşadığı yere çok yaklaştı. Orada bulunan bir dağda bulunan Nart kızı da Savsırıko’yu gördü. Kız koşarak gitti ve Yeminej’e bir atlının geldiğini söyledi. […]

23Oca 2018

    Nartlar kaynatılmış yolluk yemeklerini daha çok seviyordu. Önceden tohumlukları Allah adına veren aralarında bulunan yaşlı ve akıllı Thağelıc idi. O uzun boylu, kemerine kadar uzanan sakalları olan, gözleri gök mavisi renginde biriydi. Thağelıc açık alana çıkıp etrafına baktığında, çalışarak üretilmiş ne ürün varsa görürdü, iyi büyümüş bitkileri de öyle, kötü büyümüşleri de öyle. […]

23Oca 2018

  İYİ GÜNLER ZARAĞIJ! Doğduğumuz köy. Bu söz söylenirken söze bir tatlılık geliyor, kalbinde bir memnuniyet hissediyorsun. Bunda anlaşılmayacak bir durum yok. Bitkilere benzer şekilde, her ne kadar dalları uzayıp yayılmıyorsa da, her bir insanın yaşamının bir başlangıç kökü vardır. İnsanın yaşamının başlangıcı olan köklerini hiçbir zaman unutamaz, terk edemez. İnsanın o başlangıcı, aklının, düşüncelerinin […]

17Oca 2018

  ÇERKES (ADIGE) XABZE İLE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ (Efsanelere göre) İnsanın içinde yer aldığı toplumsal yaşamı oluşturan, toplu şekilde yaşayan farklı kişilerin aralarında kurdukları ilişkiler ve birbirinin karşılıklı etkileşimdir. Bir arada yaşayan insanların farklı sosyal, kültürel yapılarını da beraberinde getiriyor ve çatışmalara sebep olabiliyor. Bu yazıda Çerkes (Adıge) söylencelerinde geçen farklı karakterlerin aralarındaki çatışmaların çözüm […]

07Ara 2017

  IУАЩХЬЭМАХУЭ Сэ Iуащхьэу щыIэм срамахуэщ, СыIуащхьэщ сэ, сы-Iуащхьэмахуэщ. Сэ сыжьэгъухущ мазэгъуэ нэгуу, Дидэху и пыIэр щыслъагъуу уэгум. Сэ срагъуазэщ кхъухьыжь гъуэщахэм, Кавказ къуршыжьхэми сратхьэмадэщ. КъысхуокIуэ хьэщIэ сэ лъагъунлъагъу, Си лъапэ щIэсхэм я щыпэлъагъу. ЩакIуэлIу лIыжьыр пщыIэм къыщIоплъыр, Жагъуэгъуу щыIэм фыкъатIысыхь, Мыгъуагъэу ящIэм фыхагъэпскIыхь, Бзэгузехьэр куэду ахэм къахокI, Хъуну къыфхэкIхэр я бзэм къеукI. Зэгуэп къызощтэ, […]

28Kas 2017

  Нарт хъыбархэр Сосрыкъуэ и пшыналъэм и къедзыгъуитI ХьэтIохъущокъуэ Къазий итхыжауэ Тифлис, I864 гъэ I Армэ СосрыкъуапцIэ, Армэ лIы фIыцIэ гъущIынэ, Мыдэ емынэ шу, Нарт шухэр щышэсым, Сосрыкъуи къакIэрыхущ; Жэщибл-махуибл уаеми нызэрищIэкIщ, Нартыжьхэри бгъэпIыщIэщ; Уэ езыхэри нызэупщIыжщ: Уэ, Имыс, мафIэ уиIэ? Уэ, Сосым, мафIэ уиIэ? Жьынду ЖьакIэ, мафIэ уиIэ? Арэкъшэу, мафIэ уиIэ? Уэзырмэдж, мафIэ уиIэ? […]

16Kas 2017

Орэдым псэ къыпызыгъакIэрэм, тамэ езытырэм щы-Iэныгъэм лъагъоу щыпхырищырэр зыми хэмыгъэ-кIуакIэ пшIоигъу.   Урысыем икомпозиторхэм я Союз хэтэу Андзэрэкъо Чеслав жьы ор къабзэм фэдэ мэкъэ IэтыгъэкIэ ыгъэIугъэ орэдхэр дунаим щашIэх. Янэжъэу Гулэ пщынэо IэпэIасэу зэрэщытыгъэм, искусствэм хэщэгъэ цIыфхэм зэраIукIэщтыгъэм шIуагъэу къахихыгъэр ыгъэфедэзэ, гум хихыгъэ сэнэхьатым фэкIуагъ. ИкIэлэцIыкIугъор Кощхьаблэ щыкIуагъ. Налщык дэт музыкальнэ училищым щеджэзэ, орэдышъохэр ыусыхэу […]

11Kas 2017

Adıgey Radyo Televizyon Kurumunda görevli gazeteci Hot Zamret doğup büyüdüğü ancak 43 yıl önce Krasnodar baraj suları altında kalan köyü Yedepsıkuay’ı anlattığı, 2017 de yayınlanan anı kitabının adını “Ben hala Yedepsıkuay’de yaşıyorum” koymuş. Yazar bir türlü unutamadığı, rüyalarından çıkaramadığı köyünün kuruluşunu, ormanlarını, ağaçlarını, mahallelerin, yapılan işleri, insanlarını, tarihini kitabında anlatıyor. Kitabın önsözünü yazan edebiyatçı Huvaj […]

Translate »
Loading...