add share buttons

Tarih-Belge

30Oca 2018

    Yoluna devam edecekken minik balık seslendi. – Savsırıku, dara düşersen aklına beni getir. Az çok demedi gitti. Bazen güneş doğdu battı. Sürekli gidersen nasılsa da varıyorsun işte. Savsırıko da S’eunej’ın yaşadığı yere vardı. S’eunejı bulmak zordu da bulduğunda da talebini geri çevirmiyordu. – Savsırıku, ne istiyorsun? – Bana bir at vermeni rica ediyorum. […]

28Oca 2018

  Savsırıko kendi kendine içtenlikle öyle söyleyerek hazırlığını yaptı ve atına atladı. Yedi dağı geçti. 700 dereyi de geçti. Devamında yedi küçük denizi ve üç büyük denizi de geçti. Git gide Yeminej’in yaşadığı yere çok yaklaştı. Orada bulunan bir dağda bulunan Nart kızı da Savsırıko’yu gördü. Kız koşarak gitti ve Yeminej’e bir atlının geldiğini söyledi. […]

23Oca 2018

    Nartlar kaynatılmış yolluk yemeklerini daha çok seviyordu. Önceden tohumlukları Allah adına veren aralarında bulunan yaşlı ve akıllı Thağelıc idi. O uzun boylu, kemerine kadar uzanan sakalları olan, gözleri gök mavisi renginde biriydi. Thağelıc açık alana çıkıp etrafına baktığında, çalışarak üretilmiş ne ürün varsa görürdü, iyi büyümüş bitkileri de öyle, kötü büyümüşleri de öyle. […]

19Oca 2018

  AJGERİY OĞLU KUŞIKUPSH Pşı (prens) Ajgeriy Oğlu Kuşıkupsh Warp nehri kıyısında bulunan Besleney köylerinden birinde dünyaya geldi. Besleney pşı soyundandır. Kuşıkupsh Ata binmeye başladığı günden itibaren bir çok kanlı savaşlara katıldı, örnek kahramanlıklar gösterdi. Adına bestelenen kahramanlık şarkı ve ağıtlar hiçbir zaman unutulmadı, günümüze kadar geldi. Kuşıkupsh’e bestelenen şarkı iki tanedir. Birisi öldürülüp Шыкхъаблэ* […]

28Ara 2017

    Илъэсиблы ипэ 2010 гъэм и дыгъэгъэзэ мазэм 29-м дыфIэгъэкьуэдэщ ЦIыпIынэ Аслъэн ЦIыху телъыджэ, лъэпкъылIт. Аслъэн щIаукIар Адыгэ Лъэпкъ Iуэху зэрихуэрти, лъэпкъым аргуэру.зэризыужыжынум яужь итти аращ.Укъытхэмытыжми дигум уильщ.. Дыщыгъупшэнукъым уащыдгъэгъупшэн укъым !!! Кхъэм лIаи щIэлъщ, псэуи щIэлъщ… Къэзэнокъуэ Жэбагъы **** Bundan tam yedi yıl önce 29 Aralık 2010 günü Çerkes halkı olarak güzel insanımız, […]

25Kas 2017

  TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMA DERGİSİ, TEMMUZ 2015 MISIR’A UYGULANAN HAÇLI EKONOMİK AMBARGOSU KARŞISINDA ÇERKES MEMLÛKLERİ Fâiz Ali BAHİT Çev. Fatma AKKUŞ YİĞİT Çev. Songül AKYURT Çev. Burak ASLAN   Bu çalışma, Çerkes Memlûk Devleti’ni1 zayıflatmak için çeşitli yöntemler uygulayan Haçlı kuvvetleri karşısında ayakta kalan Çerkes Memlûk Devleti tarihinin önemli bir yönünü aydınlatmayı amaçlar. Kullanılan […]

10Kas 2017

Къуэдзокъуэ Лэкъумэн Мыхьэмэт и къуэр Шэрджэсым хыхьэ адыгэ къуажэм — Абыкъухьэб-лэм — 1818 гъэм къыщалъхуащ. Бынунагъуэшхуэм къыхалъхуа щIалэр и адэм къану ирет зыгъэпсэхуакIуэ Кавказым къэкIуа урыс цIыхубзым — Мария Алексеевнэ Хомяковэ. Бгырыс гъащIэм куэдрэ къыщымыхъу апхуэдэ Iуэху пщхьэмыпэм и щхьэусыгъуэри Мыхьэмэт и къуэ пажэр иужэгъужауэ е хуэмыгъэшхэным тешыныхьу арагъэнукъым. Адэм и къуэр къану щитым ар, […]

25Ağu 2017

Rus – Kafkas savaşı sonrasında Çerkeslerin Yakutistana sürülmesi hadisesini beklenmedik anda gelen bir misafirden dinliyoruz. Soçi şehrinde bulunan tarih müzesinin Lazarevski (Psıfıpe~ПсыфIыпэ) de bulunan binasının hafta içi beklenmedik bir misafiri çıka geliyor. Sibirya halklarından olduğu yüz yapısından oldukça belirgin olan bir adam diye bahsediyor Xuşt Amneta. Kıyı boyu çerkesleri ile alakalı tüm odaları heyecanla ve […]

21Ağu 2017

Adıgey yazarları Kiyar Nurihan ‘ Şarkı gibi söylüyorum seni Bleçepsın’ sayfa 27-28 Abide Osiba Çışmay kızı, 113 yaşında, doğum yeri Tendjızışha (Tube Köyü-ТУБЭ), ikamet yeri Fedz köyü (Xodz-ХОДЗЬ). Kendisi soylarının Hatkolardan geldiğini bildirdi. Bu anıları 21.11.1941’de kaleme alan Hasanov R.(F1. P109. D52). Zelençuk yakınlarında Tube’de doğdum. Dört erkek ve iki kız kardeşim vardı. Ruslar geldi […]

04Ağu 2017

Пользование водой, распределение работ по времени дня и по времени года в зависимости от вертикального профиля местности — все возбуждает удивление среди гигиенистов. Их плуги и рала, их выносливые горские семена были замечательно приспособлены к местным условиям. Скотоводство велось в огромных размерах, и из молочных продуктов приготовлялся хороший и прочный сыр. По Пейсонелю они били […]

Translate »
Loading...