Tarihte '1779 Yedi Ay Savaşı' Geçen Savaşın Kurbanları Anısına Dikilen Anıtta Şunlar Yazılı

#7538 Ekleme Tarihi 09/10/2021 10:30:53

"Bu Dünyada geri kalan ömrümüzü

aşağılanarak yaşamaktansa,

Onurlu bir şekilde ölmemiz daha iyidir.

Vatan ve xabze için,

Candan önce onur gelir,

Diyen kahramanlar anısına.

10 Ekim 1779’da, Çerkes ulusunu yüreklendiren

Kabardey prens-soylu ordusu,

Rus imparatorluğunun karanlık ordusu ile

savaşarak burada yok oldular."

*****

"Дунеижьым щыдгъэщIэжыиум дыхулIэ,

Напэ диIэу дызэрылIэнур нэхъыфIщ

Хэкурэ хабзэрэ папщIэ

Напэм ипэ псэр ихуэ

жызыIа лIыхъужьхэм я Фэеплъщ

1779 гъэм жэпуэгъуэм и10-м

Урыс империем идзэ ФIыцIэм езауэу

Мыбдеж щыхэкIуэдащ

Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ

Къэбэрдей пщы-уэркъыдзэр..."

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks