Март’м и 8 Дуней псэу лэжьэныгъэ цIыхубзхэм фи махуэмкIэ дынывохъуэхъу - 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü

#10096 Ekleme Tarihi 08/03/2024 03:40:47

Bugün Kadınlar Günü. 8 Mart 1857 yılında New York'da emekçi kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda başlattığı onurlu mücadelenin günü.

Kadınlar için, tüm dünyada sevginin, eşitliğin, özgürlüğün, kadına-haklarına ve emeğine saygının mutlak hayata geçtiği günleri ivedilikle görmek dileğiyle, Kadınlar Gününüzü kutlarız.

Нобэ дунейпсом цIыхубзхэм я махуэщ. 1857 илъэсым Гъатхэпэ мазэм 8 махуэм Нью-Йорк цӏыухубз лэжьакIуэхэм цӏыухухъухэм яӏэ хьэкъхэр цӏыухубзхэри хиубыдэным папщIэ къырагъэжьа пщIэшхуэ зиIэ лэжьыгъэм и махуэщ.

Цӏыхубзхэм щхьэкIэ дунейпсом хуитыныгъэхэр, тыншу зэрэпсэоуным, и лэжьыгъэм пщIэ хуащIу зы дуней екIуэкIу щытлъагъуну махуэ дыщIэхъуэпсхэр къэсыну гугъэхэр диӏау, Дунейпсом цIыхубзхэм я махуэр догъэлъапIэ.

08.03.2024

Çerkesya Hareketi - АДЫГЭ ХЭКУ ЗЭГУХЬЭНЫГЬЭ

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks