Адыге Хэку Ныбжыщıэ и ııı Зыгъэпсэхуапıэ: Бэдзэогъум и 29 - Шышъхьэ1ум и 5, Адрасан

#9274 Ekleme Tarihi 23/03/2023 07:34:16

Гъэрек1о ят1онэрэу «Адыгэ ныбжьык1э лагерь» зэхэтщэгъагъ, джы ар хабзэу тэш1ы. 

Бэдзэогъум и  29-м щегъэжьагъэу шышъхьэ1ум и 5-м нэс Анталием — Адрасан щызэхэтщэщт лагерыр, ащ къыдилъытэрэ зэнэ1осэныгъэр ык1и зыгъэпсэфыгъор зыфэгъэхьыгъэщтыр ныбджэгъуныгъэр ык1и мамырныгъэр ары. 

Тызэ1ук1энэу, тизэпхыныгъэ дгъэпытэнышъ, тиныбджэгъуныгъэ нахь лъэш тш1ыным пае ори ащ ущытлъэгъунэу тыфай. 

Мыгъэ нэбгыри 150-рэ фэдиз лагерым къек1ол1энэу тэгъэнафэ. Ащ ипрограммэ зыфэдэщтыр нахь игъэк1отыгъэу мы къэблэгъэрэ мафэхэм къыхэтыутыщт. 

Хэкум ык1и диаспорэм ащыщ ныбжьык1эхэр зыщызэ1ук1эхэрэ лагерым укъэк1онэу уфаемэ укъытфэтхэн плъэк1ыщт. 

Джащ фэдэу тигуапэ хъущт, лагерым изэхэщэн мылъку 1офк1э тинахьыжъхэр къыхэлажьэхэмэ, ахъщэк1э 1эпы1эгъу къытфэхъухэмэ. Ащи изакъоп, ягупшысыхэр къыра1отык1ыхэу, яш1ош1хэр къыта1оми  тигопэщт.

Çerkesya Gençliği
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks