Adığe Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat’tan Bayram Mesajı (Çerkesçe)

#10138 Ekleme Tarihi 11/04/2024 01:29:42

Адыгеим ис быслъымэн пстэуми БирамымкIэ сафэгушIо! 

Нэкlмазэм иаужырэ мэфэ нэфхэр кlуагъэх. Непэрэе мэфэкlышхом республикэм щыпсэурэ пстэуми шIоу щыIэр къадэхъунэу, мамыр щыIакIэ яIэнэу сафэлъаIо сшIоигъу. 

НэкIыр зыIыгъыгъэхэу шIу зышIэнэу пылъыгъэхэм шъхьафэу сафэгушIо. Бирамым Тхьэр зышIошъ хъурэ быслъымэным ыгу рэзэныгъэрэ шIулъэгъурэ къырелъхьэх. Мы мэфэкI лъапIэм цIыфхэр фегъасэх щэIагъэ яIэным, гукIэгъу ахэлъыным, агукIэ къэбзэнхэм. НэкIыр зыIыгъ быслъымэнхэм ашъокIи, агукIи къабзэхэ, яхэхъоныгъэкIэ лъэгэпIакIэм нэсыхэ, мы дунаими, ахърэтми къащятэхэ ашIоигъу. 

НэкIмэзэ лъапIэм шIоу тшIагъэр, титхьэлъэIухэр Алахьталэм къабыл тфишIынхэу, тфигъэбэгъонхэу селъэIу! 

Мы мэфэкI нэфым унагъо пэпчъ шIу къыферэхь, насыпкIэ, шIулъэгъукIэ къерэт. Псауныгъэ пытэ, хахъо шъуиIэнэу, шъуашъхьагъ мамыр огур ренэу итынэу зэкIэми сышъуфэлъаIо!

SA

Çerkesya
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks