Çerkes (Adığe) Soykırımı Ukrayna Parlamentosu 'RADA'da

#8483 Ekleme Tarihi 24/06/2022 10:11:57

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşmada Rusya Federasyonu'nun suçlarını hatırlatarak, "Kuzey Kafkasya halkları baskı ve soykırımdan muzdaripken, şimdi Putin onları bu sefer Ukrayna'ya karşı kullanmaya karar verdi" diyen Ukraynalı parlamenter Alexei Goncharenko, Rus-Kafkas savaşı sırasında Çerkes (Adige) halkının uğradığı soykırımın tanınmasına ilişkin bir yasa tasarısını Ukrayna Parlamento'sunda incelemeye sundu. 

UKRAYNA PARLAMENTOSU "VERKHOVNA RADA"YA

Rus-Kafkas Savaşı sırasında yaşanan Çerkes (Adige) halkının soykırımının tanınması üzerine

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme (Birleşmiş Milletler, 9 Aralık 1948) ile Kara Savaşı Kanunları ve Gümrüklerine İlişkin Sözleşme'yi (Lahey, 18 Ekim 1907) göz önünde bulundurarak;

Rusya'nın siyasi ve askeri liderliğinin Çerkes topraklarının etnik temizliğini planladığı ve gerçekleştirdiği; bu topraklara kasıtlı olarak diğer etnik grupları yerleştirdiği 1763-1864 yılları arasında Kafkasya'daki savaş sırasında Rus İmparatorluğu'nun sömürge politikasını göz önünde bulundurarak;

Çerkeslerin yüzde 90'ından fazlasının tekrarlanan cezai ve askeri seferler sonucunda fiziksel olarak yok edildiği veya anavatanlarından sürüldüğü gerçeğini göz önünde bulundurarak;

Kafkas Savaşı sırasında Rus birliklerinin, Çerkesleri fiziksel olarak yok etmeye yönelik suni açlığa neden olma ve sivil halk arasında salgın hastalık yayma eylemlerini doğrulayan Rusya'nın birçok resmi belgesini dikkate alarak;

Eski Rus İmparatorluğu'nun baskıcı çarlık rejiminin, halklara boyun eğdirmeyi amaçlayan; milyonlarca insanın yok olmasıyla, halkların toplumsal temellerinin, eski geleneklerinin, manevi kültürlerinin ve etnik kimliklerinin yok edilmesiyle sonuçlanan canice eylemlerini ve sömürgeci politikalarını kınayarak;

Eski Rus İmparatorluğu'nun ve eski SSCB'nin, Ukrayna halkıyla birlikte ortak bir "halklar hapishanesinde" bulunmanın bir sonucu olarak önemli kurban veren ve ıstıraplar çeken diğer köleleştirilmiş halklarına sempati duyarak;

Bu halklara tarihsel adaleti yeniden sağlama ihtiyacını kabul ederek;

Ukrayna'nın 1932-1933 Holodomor'unu birçok ülkenin parlamentolarının eylemlerinde yansıtıldığı gibi Ukrayna halkının soykırımı olarak kınamada uluslararası toplumun dayanışmasını ve desteğini takdir ederek ve diğer halklara karşı işlenen suçları kınamada dayanışmasını göstererek;

Kabardey-Balkar Parlamentosu'nun 7 Şubat 1992 №977 tarihli "Rus-Kafkas Savaşı Sırasında Adığe ( Çerkes ) Soykırımının Çirkin Gerçeği Hakkında" kararını göz önünde bulundurarak;

Ukrayna "Verkhovna Rada"sı: 

1. 1763'ten 1864'e kadar süren Rus-Kafkas Savaşı sırasında, Rusya İmparatorluğu'nun Kafkasya'da uyguladığı sömürgeci politikaları sonucu Çerkeslerin ( Adiğelerin ) kitlesel olarak imha edilmelerini ve tarihi anavatanlarından zorla sınır dışı edilmelerini soykırım olarak tanır.

2. Karar, kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Ukrayna "Verkhovna Rada" Başkanı

AÇIKLAYICI NOT

"Rus-Kafkas Savaşı Sırasında Yaşanan Çerkes (Adige) Halkının Soykırımının Tanınması Üzerine" Ukrayna Verkhovna Rada kararı taslağı hakkında

1. Projeyi benimseme ihtiyacının gerekçesi

Eski Rusya İmparatorluğu'nun baskıcı çarlık rejiminin yüzyıllardır halkları boyun eğdirmeyi ve onlara karşı sömürgeci politikalar izlemeyi amaçlayan suç eylemlerine başvurduğu; bunun sonucunda milyonlarca insanın imhasına; toplumsal temellerinin, etnik kimliklerinin, geleneklerinin ve manevi kültürlerinin yok olmasına yol açtığı yaygın olarak bilinmekte ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Eski Rusya İmparatorluğu'nun ve eski SSCB'nin köleleştirilmiş halkları, Ukrayna halkı ile birlikte, ortak bir "milletler hapishanesi" içinde bulunmanın bir sonucu olarak önemli acılar yaşadılar.

On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında, özellikle Rusya'nın siyasi ve askeri liderliğinin planladığı ve yürüttüğü Kafkas halklarını boyun eğdirmek için yapılan savaş da dahil olmak üzere, 1763 ve 1864 yılları arasında Rusya'nın Kafkasya'daki sömürge politikası böyle bir trajik olaydı. Çerkes topraklarında etnik temizlik yapıldı ve yerli halkların yerine kasıtlı olarak diğer etnik gruplar yerleştirildi.

Böylece, tarihsel araştırmalara göre, tekrarlanan cezalandırıcı askeri seferler sonucunda, Çerkeslerin ( Adığelerin ) % 90'ından fazlası fiziksel olarak yok edildi veya anavatanlarından sürüldü. 

Bugün etnik Çerkeslerin büyük çoğunluğu Rusya dışındaki diasporada yaşıyor.

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan bilim adamlarının XIX. Yüzyılın Kuzey Kafkasya'daki olaylarına ilişkin bilimsel çalışmalarına göre, Çarlık Rusyası 1,5 milyon Çerkes'i anavatanından kovdu. Bu 1,5 milyon kişiden sadece 500.000'i hayatta kaldı. 

Rusya'da, Kafkasya Savaşı sırasında Çerkesleri fiziksel olarak yok etmek için sivil halk arasında yapay açlıklara neden olan ve salgın hastalıklar yayan Rus birliklerinin saldırgan eylemlerini doğrulayan birçok resmi belge var.

Rus İmparatorluğu'nun Kafkasya'daki suç eylemleri, başyapıtında onlara cevap veren Ukraynalı deha Taras Shevchenko'nun çalışmalarına da yansıdı ve Shevchenko, modern hümanist değerleri savunduğu "Kafkasya" şiirinde Rusya'nın işlediği suçları kınadı, Kafkas halkları ile dayanışma gösterdi.

İnsanların hafızası bu nitelikteki olayları silemez. Geçen yüzyılın trajedisi, ülkelerindeki hükümetlerin değişen sadakat derecelerine ve tarihi olaylara bağlı olarak, yurtdışına dağılmış Çerkeslerin (Adığelerin) kaderinde yankılanmaktadır. 

Kendilerini bugün yurt dışında bulan milyonlarca Ukraynalı yurttaşın kendilerini nasıl aşağılanmış; medeni, siyasi ve kültürel olarak baskı altına alınmış hissettiklerini ve günah çıkarma ritüellerinin nesnesi haline geldiklerini görünce, Çerkes (Adığe) sürgünlerinin duygu ve deneyimlerini anlamak daha kolay.

Hümanizm ilkeleri ve öldürülen masumların anılarına saygı, Kafkas Savaşı sırasında ve sonrasında Çarlık otokrasisi tarafından Çerkes (Adıge) halkına karşı işlenen soykırım eyleminin tanınmasını ve kınanmasını gerektirir.

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (BM, 9 Aralık 1948) uluslararası hukukta yürürlüktedir. 

Dünya çapındaki bazı bilim adamları, bu olayların "etnik temizlik" olarak sınıflandırılması gerektiğine inanıyor, ancak çoğu bilim adamı bunları "soykırım" olarak tanımlıyor.

Ekim 2006'da Rusya, Türkiye, İsrail, Ürdün, Suriye, ABD, Belçika, Kanada ve Almanya'dan 20 Çerkes (Adığe) Sivil Toplum Örgütü, 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen Çerkes (Adığe) soykırımını tanıması için Avrupa Parlamentosu'na dilekçe verdi. 

7 Şubat 1992'de Kabardey-Balkar Parlamentosu, Rus-Kafkas savaşı sırasında yaşanan korkunç Adığe (Çerkes) soykırımı hakkında "977" no'lu kararı kabul etti.

20 Mayıs 2011'de Gürcistan Parlamentosu, 1763-1864 döneminde Çerkes halkının Çarlık Rusyasının soykırımına uğradığını tanıyan ilk kararı kabul etti.

2. Projenin amaç ve hedefleri

Önerilen Kararın amacı, 1763-1864 döneminde Kafkasya'da sömürge politikasının uygulanması sırasında Rus İmparatorluğu tarafından işlenen Çerkes (Adığe) halkına yönelik soykırımın devlet düzeyinde tanınmasıdır.

3. Karar Taslağının genel özellikleri ve ana hükümleri

Sunulan karar taslağı, Rus-Kafkas Savaşı sırasında Çerkeslerin (Adığelerin) kitlesel imhasını ve tarihi anavatanlarından zorla sınır dışı edilmelerini bir soykırım eylemi olarak tanımayı öngörmektedir.

4. Bu yasal düzenleme alanındaki düzenleyici çerçevenin durumu

Ukrayna Anayasası, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (BM, 9 Aralık 1948) ve Kara Savaşı Kanunları ve Gümrük Sözleşmesi (18 Ekim 1907 Lahey) bu alanda geçerlidir.

Kabul edildikten sonra sunulan tasarının hükümlerinin uygulanması, Ukrayna'nın diğer yasalarında değişiklik yapılmasını gerektirmez.

5. Mali ve ekonomik gerekçe

Karar taslağının kabulü, Ukrayna Devlet ve yerel bütçelerinde değişiklik yapılmasını gerektirmeyecektir.

6. Eylemin sosyo-ekonomik, yasal ve diğer sonuçlarının tahmini

Karar taslağının kabul edilmesi, Ukrayna'nın, Çerkes (Adığe) halkı da dahil olmak üzere eski Rus İmparatorluğu tarafından köleleştirilmiş diğer halklara karşı işlenen suçları kınamada dayanışma göstermesine izin verecek ve Ukrayna'nın Rusya İmparatorluğu tarafından 1763'ten 1864'e kadar olan dönemde işlenen soykırımı devlet düzeyinde tanıması olacaktır. 

Ukrayna Parlamento Üyesi Goncharenko

Kaynak: Avraham Shmulevich-Facebook Sayfası

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Dünyadan
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks