Adıgelerin Eski (Çit) Evleriyle İsp Evleri Birbirine Benziyordu

#8733 Ekleme Tarihi 11/09/2022 03:05:38

Batı Kafkasya göz kamaştırıcı ve nefes kesici güzellikte yerlerle kaplı bir ülke: Gökyüzü açık (berrak; bol güneşli), dağları yüksek, yüce, ormanları gür, ovaları geniş ve kalın humus tabakasıyla örtülü, her çeşit ürün üretmeye elverişli ve verimli bir yer. Yeşil otlaklar ve gür çayırlarla kaplı yerleri çok. Toprak süslenmiş gibi akarsularla yarılmış. Binlerce yıl boyunca Adıgeler işte bu topraklarda yaşayarak ulus olmuşlardır.

 

 • Attachment
  Kafkasya'dan bir manzara

Her bir ulus yaşadığı toprağa göre konut, bahçe, araç ve gereç düzenlemeleri yapar. Adıgeler bu gibi konularda büyük bir yetenek sahibiydiler. Adıgelerin köy ve ev kuracak yerleri belirlemede belli ölçütleri vardır. Eskiden köyler, çoğunlukla akarsuların sağ yakalarında kurulurdu.

Kuban Nehrine dökülen akarsularımızın sağ yakaları daha yüksektedir. Baharları karlar eriyip sular taştığında, bu gibi tümsekte bulunan yerler sular altında kalmazlardı. Irmakların sol yakalarındaki yerleşimler ise yakın zamanlarda kurulmuştur. Büyük dedelerimiz su baskınlarından korunma konusunda büyük bir deneyim sahibi idiler.

Köy yerini belirlerken, ırmak kıyısının durumu dikkate alınırdı. Yaz ve kış, besledikleri hayvanların suya inmelerine elverişli yerleri seçerlerdi.

 

 • Attachment
  Eski Adıge Yaşamını Anlatan Bir Desen Çalışması

Ev (vıne), ahır ve samanlıkları (bğağe) inşa ederken kullanılacak malzemeyi temin için ormanın, tarım topraklarının, otlakların köy yakınında olmasına önem verirlerdi. Bu arada Adıgelerin kesintisiz düşman saldırıları altında yaşamış olduklarını da unutmamak gerekir. Hemen kaçmak ve saklanmak için köyler ormanlara yakın yerlerde kurulurdu.

 

İnsan Ömrünün Sınırlı Olduğunu Biliyorlardı

Ulusumuz, çok eskilerden beri insanın sürekli yaşayamayacağını biliyorlardı. Bu nedenle kadın erkek hepsinin ana sorumluluklarından biri de torunlara ve onların çocuklarına daha güzel bir dünya bırakmaktı.

Adıgeler kendilerini kuşatan doğadaki her bir varlığın bir can taşıdığına inanıyorlardı. Bu nedenle ağaç kesmek bir yana, bir dal olsun kırmaz ve bir yaprak olsun koparmazlardı. Küçük çocuklar çimenleri yolmaya kalkıştıklarında, “dedelerinizin sakallarını koparmayın” derlerdi.

Yılda sadece iki ay avlanırlardı: Duruma göre kasım ve aralık aylarında ya da aralık ve ocak aylarında ava çıkarlardı. Damızlık ve gebe hayvanları avlamaz, herhangi bir hayvanı ve kuşu gereksiz yere avlamaz ve öldürmezlerdi.

 

Yerleşim Yerini Seçme

Köyün yerleşim yeri seçildikten sonra ailelerin arsa ve bahçeleri belirlenir, paylaşım yapılırdı. Bu gibi şeylere önem verirlerdi: Uygun ya da uygun olmayan yer araştırmaları yaparlardı. Aile bunu dikkate alarak, büyük evi (aile konutunu) inşa etmek istedikleri yere yeni, taze bir yumurtayı gömerlerdi. Yumurtayı on gün o yerde gömülü bırakırlardı. Yumurta kurumadığında ya da çürümediğinde o yere evi ve diğer binaları inşa ederlerdi. Ayrıca, büyük baş hayvanları bahçeye alır, geceleyin yattıkları yeri ahır yeri olarak seçerlerdi.

İnsan ömrünün sınırlı olduğunu bildikleri için ev, ahır ve samanlıklarını çürüyecek ve toprağa karışacak malzemelerden; odun, çalı (yarılmış söğüt dalı), toprak (sıva için), saz ve kamıştan yaparlardı. Bu gibi ağaçtan örme ve toprak  sıvalı evler (Чыиф унэ) en çok yüz yıl ya da uzun bir insan ömrü kadar ayakta kalırdı.

 

Taş ve Tuğla Ev İnşa Etmezlerdi

Eski Adıgeler, yukarıda söylediğimiz gibi, bütün doğa varlıklarının, sadece hayvanların ve bitkilerin değil, taşların da ruh taşıdıklarına inanırlardı. Bu nedenle doğaya zarar vermemek için taş ve tuğla evler inşa etmezlerdi. Bu tür evler çöktüklerinde doğada enkaz (kalıcı atık) bırakıyorlardı.

Bu arada, Adıgecede yiğitlik içeren sözcükler bulunduğunu da söylememiz gerekiyor. Eskiden bir kişi kendisine taş ya da tuğladan ev yaptığında, bunu, o kişinin kendine güvenmediğini, korkak biri olduğuna yorarlardı.

Ölüler dünyası (hadrıhe) sınırsızdı, bu nedenle ölüler için taş evler, İsp (cüce) evleri inşa ederlerdi. Bu gibi evlerin çoğunun üzerine toprak yığarlardı. O evler kötü kişilerin saldırılarına uğramadığı, ölü evinin üzerindeki toprak kaldırılmadığı ya da kazılmadığı sürece, o gibi evler (İsp evleri) sonsuza değin ayakta kalırlardı, ama kötü kişiler o evlerin canına okumaktan da geri kalmadılar. Çoğu ulus kendi kültür ürünü olmayan yapıtlara fazla özen göstermez, bu gibi yabancı yapıtların yok edilmelerini pek umursamazlar. Adıgeler kendilerine ait olsun, olmasın ölülerin gömülü olduğu yerleri hiçbir zaman kazımadılar.

Atalarımız, büyük dedelerimiz İsp evlerini, dolmenleri doğru düzgün inşa etme becerilerine sahiptiler. Ama İsp evlerini öteki dünyaya göç etmiş kişiler için inşa ederlerdi. 3000 ile 5500 yıl öncesine gittiğimizde, bilim insanları Adıgelerle Abhazların 10000 üzeri İsp evi inşa etmiş olduklarını saptadılar. Bilim insanları, XIX. yüzyılda Batı Kafkasya’da ancak 2500 kadar İsp evinin kaldığını açıkladılar.

İlk dönem İsp evleri büyük değildi, kutu benzeri idiler, dört ince blok, dikdörtgen gibi bitiştirilerek dikilir, ölü (hade) içeriye oturtulur, ondan sonra beşinci ince blokla İsp evinin üstü (çatı) kapatılırdı. Ölünün yatırılmayıp oturtturuluyor olması nedeniyle İsp evine “oturma odası, evi” (исыпIэун), ispun (İsp evi) demiş olmalılar. Tek bir oda (пэщ) inşa edilirdi. Ön kısımlarında sundurma (лъэгуц) ve delikler bulunur, delikler tıkaçla kapatılırdı. Bu yerler, anlaşılacağı gibi aynı soydan (лIакъо) olan kişilerin ölü koyma yerleri işlevini görürlerdi. Gerektikçe tıkaç alınıp sonraki ölü içeri bırakılır, sayı birkaç ölüye ulaştığında da İsp evinin üzeri toprak ve taşla örtülür, yığma mezara dönüştürülürdü. İsp evleri küme küme ya da yüz(шъэрышъ) sayısında yapılırdı.

Bronz çağının erken dönemlerinde İsp evleri ile toprak sıvalı küçük örme evlerin (чыиф унэхэм) planları ve yapılışları birbirine benziyordu. Oturulacak yer tek oda olurdu, ön tarafına bir iki sütun dikilip bir sundurma yapılırdı.

 

 • Attachment
  İsp Evi

Çok eski dönemlerde inşa edilen evlerin (binaların) birbirlerine benzediklerini, arkeologlar olarak belirlemiş bulunuyoruz. Toprak sıvalı, çit- çubuk örmeli evler (Чыиф унэ), bronz çağı başlangıcından bu yana kullanılmış ve günümüze ulaşmıştır. Bu ev ve bina örnekleri, binlerce yıl boyunca değişmemiş, XIX. yüzyıl ortasına değin.

Attachment
Eski Adıge Çit Örme, Toprak Sıvalı ve Saz Damlı Ev (Bğağe)

Maykop Kültürü kapsamında M.Ö. dördüncü ve üçüncü bin yıllara ait evler, tek odalı olurdu, yan yana iki üç odalı evler yoktu. Planları daire şeklinde, yuvarlak ya da dikdörtgen olurdu. 4500 – 5500 yıl öncelerine ait bu örnekleri Kazanıkoyaçe, Neçerezıyej ve Leninehable eski yerleşim yerlerinde, Pşıkuyhable ve Tevıyhable köyleri çevresinde ortaya çıkardık.

Bu binalar uzunluk ve genişlik bakımından 4 metre ile 6 metre arasında değişiyordu. Evler dal örme olup içleri ve dışları toprakla sıvanmıştı. Tek odanın içi dar olduğu için döşemede üç çukur (мэш) kazılırdı. Şimdiki ev eşyaları, divan, dolaplar, şifonyer ve komodin gibi şeyler yoktu. Bir çukurda (gözde) yiyecekler, diğerinde kap kacaklar, üçüncüsünde de alet edevat bulunur, çukurların üstleri örme çitle örtülürdü.

Eski köylerde ilginç şeylerle de karşılaşıyorduk, eski evlerin hepsi yanmıştı, toprak sıvaları tuğla gibi pişmiş, sertleşmişti, çit ve kazık izleri görülebiliyordu. Direk ve kirişlerin ek yerlerini de görüyorduk.

Maykop Kültürü ve erken bronz çağına ait İsp evleri ile içinde yaşanan (ikamet edilen) normal evlerin büyüklükleri ve yapılış biçimleri birbirinden pek farklı değildi.

Sırası gelmişken bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor, Adıgeler ile Abhazlar evlerini binlerce yıldan beri sundurmalı olarak yapıyorlardı.

 

İsp Evlerinde Bulunan Eşyalar

Eski Adıgeler, gelenekleri gereği ölülerini çok sayıda eşya ile birlikte gömerlerdi. Erken bronz çağında höyüklere defnedilen kişilere takılan eşyaların benzerleri İsp evlerinde de bulundu.

Ne yazık ki binlerce sayıya ulaşan İsp evlerinin çoğu soyuldu. Tek tük de olsa İsp evlerinden değerli eşyalar çıkarıldığı da görülebiliyor.

İsp evlerinin taştan yapılmaları ve yapılış şekillerinin farklı oluşları dışında, bulunan eşyaları benzeteceğimiz örneklerin olmaması gibi durumlarla da karşılaşılıyor. Mamrıkuaye’de (Новосвободнэ) (*) Aleksey Rezepkin’in incelediği İsp evi kümesindeki evlerin birinde, 4000 yıl öncesine ait telleri gerilmiş bir arp (пщынэтIаркъо) bulundu. Bunu yeryüzünde bulunmuş en eski enstrümanlardan biri olarak kabul edebiliriz. Binlerce yıl boyunca toprak altında ve İsp evinde kalmış olan bu enstrüman, sağlam ve kullanılabilir durumda değildi.

 

 • Attachment
  Adıge Arpı (Pşıneţarko)

Ağaçtan yapılma bu arpın  (пщынэтIаркъо) bir benzerini Sţaşu Yusıf üretti, 1980 yılında Leningrad’a (St. Petersburg) götürüldü, bilim insanları önünde çıkardığı makamlar dinlendi. Bu arp şimdi Ulusal müzemizdedir.

Yetenekli bir kişi olan Sţaşu Yusıf, ağaç işlemeciliğinde usta biriydi, değişik el işleri üretiyordu. Maykop’ta ilk oteli (haćeş) inşa edenlerden biriydi. Ürettiği eşyalar Ğobekuaye köyünde adına kurulan müzede sergileniyor.


 

 • Attachment
  Altın Kolye (Novosvobodnaya’da bulunmuştur)

Aleksey Rezepkin’in İsp evlerinden çıkardığı  bronz ve taş eşyalar dışında, 5000 yıllık küçük bir altın tabak ve şık bir kolye de bulunuyor.

 • Attachment
  Altın Tabak (Novosvobodnaya’da bulunmuştur)

İlginç bir buluntu da ölü odasının içindeki üç duvara 5000 yıllık değişik resimlerin işlenmiş olmasıdır.  Bu işlemeler dünyada tek örnektir, resim işlenmiş başka bir eski mezar odası bulunmuş değil. Şimdi Ulusal müzemizde sergileniyor.

Yine belirtmemiz gerekiyor, dolmen kültürünün Adıgelere ait olduğunu kabullenemiyenler görülüyor. Adıgey’e gelen Rus arkeologlar, bu eşyaların Avrupa’dan getirildiğini ispat konusunda birbirleriyle  yarışıyorlar. İspat aracı olarak da masallara başvuruyorlar. Bu kişiler, İsp denen cücelerin tavşan sırtında koşuştuklarını, taş evleri de devlere (yınıjlara)yaptırdıklarını söylüyorlar. 

İsp evi kültürünü Adıge ve Abhaz atalarımız yaratmamış iseler, 10000 üzeri İsp evi toprağımızda ayakta kalabilir miydi?!

 

Tev Aslan.

Adıge Cumhuriyeti Ulusal müzesi bilim çalışanı, Rusya Gazeteciler Birliği üyesi.

 

(*) – Mamrıkuaye, Novosvobodnaya (Новосвободнэ), Adıgey’in güneyinde bir Kazak köyü. 17 Eylül 1861’de Rus İmparatoru II. Aleksandr bu yerde bir Adıge heyeti ile görüşmüş, Adıgelerin bulundukları toprakları boşaltıp  Kuban Irmağı solunda gösterdiği yerlere yerleşmelerini ya da Türkiye’ye göç etmelerini buyurmuştu.

 

Adıge Mak, 08 Eylül 2022

Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız

 

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
 • facebook sharing buttonFacebook
 • twitter sharing buttonTwitter
 • pinterest sharing buttonPinterest
 • linkedin sharing buttonLinkedin
 • tumblr sharing buttonTumblr
 • vk sharing buttonvk
 • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
 • reddit sharing buttonReddit
 • whatsapp sharing buttonWhatsapp
 • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks