Непэ композитор цlэрыlоу Нэхэе Аслъан илъэс тIокIиплI мэхъу.

#9793 Ekleme Tarihi 18/11/2023 09:07:26

Аслъан тикультурэ илъыгъэкlотэн, игъэбаин lахьышхо хэзылъхьэхэрэм зэу ащыщ. Мэкъамэу ыусыгъэхэр зымышlэ ыкlи зэхэзымыхыгъэ цlыф тихэку щыгъотыгъуае. Цlыкlуи ини ахэр шlу алъэгъух, зэхахыхэмэ, адежъыух.

Нэхэе Аслъан тапэкlи иlофшlагъэхэмкlэ тигъэгушlоу, джыри илъэс пчъагъэрэ къытшъхьэщытынэу тыфэлъаlо.

Псауныгъэ пытэ иlэу, игухэлъ дахэхэр къыдэхъухэу Тхьэм тфегъэпсэу!

  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks