'Ди Лъэӏур Зыхэфхыну Дывщогугъу. Пщӏэ Зыхуэтщıу Кıуэкıуэхэ Кэзбек, Кумпылıхэ Мурат, Темрез Рэшид'

#9164 Ekleme Tarihi 13/02/2023 01:20:24

ПщIэ зыуэтщI ди унафэщIхэу-

КIуэкIуэхэ Кэзбек, Вэлерэ и къуэм,

КумпылIхэ Мурат, Къэрэлби и къуэм,

Темрез Рэшид, Бэрэспи и къуэм зыныфхудогъазэ.

Тыркумрэ Щамымрэ къыщыхъуа гуауэшхуэм- щIыр зэрыхъеям, дауикI, фэри фыщыгъуазэщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, мы гуIэгъуэшхуэр ди лъэпкъэгъухэу а хэгъэгуитIым (къэралыгъуитIIым)исхэми куэду ялъэIэсащ. Дэтхэнэ зыми дигу къеуащ, гукIи псэкIи зэхэтщIащ. КъыдгуроIуэ, фэркIи ар зэрыгухэщIыр, ик1и флъэкI къэвмыгъанэу дэIэпыкъуэгъу фазэрыхуэхъур.

Батэкъутэшхуэр къызэрыхъу лъандэрэ хэхэс адыгэм псалъэ дахэкIэ захуэвгъэзащ, фахуэгузэващ. Дэри ар щапхъэ тхуэхъуащ,дызэщIигъэгупсысыжащ. Мы гуауэшхуэм лъэпкъыр зы дищIащ - хэкурысхэри хэхэсхэри. Адыгэ Хэкум исым я Iыхьлы, унэкъуэщ, хэщIыныгъэ зыгъуэта адыгэхэр къалъыхъуэу, зыщIагъакъуэу щIадзащ.

Тхьэр аразы къахухъу!

Нобэ дэ, адыгэ щIалэгъуалэм, лъэIукIэ зыныфхудогъазэ.

Мы къэхъуа гуауэм адыгэу цIыху миным я гъащIэр икъутащ. ЗыщIэсын унэ, лэжьыгъэ IэнатIэ, уеблэмэ, яшхын дыдэ ямыIэу цIыху куэд уэрамым къытринащ. КъыдалъхуакIэ, IыхьлыкIэ зыжьэхэмыуа куэд къэнакъым. Иджыпсту ахэр псом хуэмыдэу дэ къытхуэныкъуэщ.

Ди щIэблэм и къэкIуэнум куэду дрогузавэ. Дэ, Хэкуми хамэ щIыпIэ ис щIалэгъуалэми, ди фIэщ мэхъу, фэр фIэкI ди лъэпкъэгъу лей къызылъысахэр Хэкум къэшэжынымкIэ дэIэпыкъуэгъу нэгъуэщI зыри зэрымыхъуфыныр. Иджыри къыздэсым ахэр адыгэ жылагъэурэ псэуамэ,иджыпсту псэупIи, щыIэпIи ямыIэжу, унэрэ лэжьыгъэрэ лъыхъуэу, тхьэмыщкIэу къэралым къинэнущ. Я щIыналъэ къагъэзэжынымкIэ дэIэпыкъуэгъу фахуэхъумэ, я Хэкужьым гъащIэр дахэу щызэтрагъэувэжыфынущ. Хэкур езыгъэф1экIуэну, щIэныгъэ зэзыгъэгъуэтыну, лэжьыгъэкIэ къимыкIуэту лъэпкъым хуэлэжьэну щIалэгъуалэщ дызыхуэлъаIуэр.

Гъэ къэс Урысейм хамэгъэгу еджакIуэ зыбжанэм Iэмал къарет пщIэ щIамыту щIэныгъэ зэрагъэгъуэтыну, абы нэмыщI, къэрал програм, унафэщIхэм я цIэхэр зезыхьэ стипендие хуэдэу дэIэпыкъуэныгъэ щыIэщ.

Абы къыхэкIыу, дыныволъэIу хэхэс щIалэгъуалэм защIэвгъэкъуэну, Урысейм и стипендие къекIуэкIхэм хэвгъэхуэну.

Дэ ди лъэныкъуэкIэ тхузэфIэкI къэдгъэнэнкъым зи Хэку къэзыгъэзэжыу щIэныгъэ зэзыгъэгъуэтыну хуей дэтхэнэми щхьэпэ дазэрыхуэхъунымкIэ. Быду фыкъыдогъэгугъэ мы Iуэхур дгъэкIуэтэну, дэнэкIэ щыIэ адыгэми я зэпыщIэныгъэр ефIэкIуэным делэжьыну, Урысейм щIэныгъэ зэрагъэгъуэтыным дыщIэкъуну. Дэтхэнэ зыми къыдгуроIуэ, щIэныгъэр гъащ1эм и хэкIыпIэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр.

Ди фIэщ мэхъу, Хэкумрэ Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ ди къарур зы хъумэ, хэхэс щIэблэм я гъащIэр зэрытхуегъэфIэкIуэнур.

Координация UNIFON

Абыдэ Нариман, Налщыч, КъБР, УФ

Абыдэ Нэрмин, Налщыч, КъБР, УФ

Адза Айкут, Анталия, Тыркуе

Апэзау Тайфун, Къайсыр, Тыркуе

Аулъэ Талхьэ, Налщыч, КъБР, УФ

Аулъэ Эрэн, Анкара, Тыркуе

Ащхъуэт Анзор, Налщыч, КъБР, УФ

Балъкъэр Сабинэ,Налщыч, КъБР, УФ

Балой Селен, Анталя, Тыркуе

Былэ Чагъатай, Чорум, Тыркуе

Вэрыл Хьарун, Къайсыр, Тыркуе

Гъожьукъо Фуркъан, Чорум, Тыркуе

Гъомылэшх Ранэ, Къараман, Тыркуе

Дыгъужь Лианэ, Налщыч, КъБР, УФ

Дыгъужь Оксанэ, Налщыч, КъБР, УФ

Дыгъужь Рузанэ, Налщыч, КъБР, УФ

Жэмыхъуэ Дианэ, Налщыч, КъБР, УФ

КIэщт Айбэркъ, Къайсыр, Тыркуе

Къардэн Енэм, Анталия, Тыркуе

Къардэн Кардэлэн, Анталия, Тыркуе

Къардэн Мервэ, Къайсыр, Тыркуе

Къардэн Тюркэр, Анталия, Тыркуе

Къарэ Озлем, Измыр, Тыркуе

Къарэ Умран, Измыр, Тыркуе

Къаскъул Аминэ, Налщыч, КъБР, УФ

Къудай Налмэс, Мыекъуапэ, АР, УФ

Къэжэр Iэдэм, Налщыч, КъБР, УФ

Лӏыхъужъыкъо Синэф, Измыр, Тыркуе

Ныбэ Ахьмэт, Мыекъупэ, АР, УФ

Нэшэ ЛIэпш, Пэнэхэс, АР, УФ

Самгугъу Iирфан, Самсун, Тыркуе

Тхьэмокъуэ Даринэ, Налщыч, КъБР, УФ

Хъуажъ Къаншъау, Хьатай, Тыркуе

Хьагашэ Iипэкъ, Анталия, Тыркуе

Хьахъу Нарт Хьакан, Налщыч, КъБР, УФ

Хьахъурэтэ Хьилми, Истамбыл, Тыркуе

Хьэтхьэкӏумэ Жансэрэй, Истамбыл, Тыркуе

Цэй Алейнэ, Балыкесир, Тыркуе

Цэй Сэлин, Балыкесир, Тыркуе

Чэтэшӏэ Сизар, Налщыч, КъБР, УФ

Шагудж Утку, ӏыспарта, Тыркуе

Шъхьэлахъо Къубан, Измыр, Тыркуе

Шэрэдж Бурджу, Истамбыл, Тыркуе

Unifon
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks