Ти Адыгэ Республик, Ти Адыгей!

#7520 Ekleme Tarihi 05/10/2021 11:49:53

Тырихъ Черкесия ч1ыналъэу 7.792 km²-м щагъэуцугъ. Дунаем лъэпкъэ зыщызэлъаш1эрэ ик1и Адыгэ ныпэр зыщыбыбатэрэ тихэку, Ти Адыгэ Республик, Ти Адыгей!

1864 илъэсхэм ауж тихэку къэнагъэу, къэнэшъугъэу ц1ыфышъхьэ мак1э хъугъэу адыгэмэ ялъэпкъзэхэтык1э 1ушыгъэ ык1и щэ1эныгъэшхо хэлъэу чъэпыогъум и 5-м 1990 илъэсым республикэр агъэуцугъ. Урысые Федерацием ихэбзэ гъэуцу фэ1офаш1эхэмк1э ащыщ хъугъэ.

Пэуцугъэ Экономкэ ык1и политикэ щынагъохэр л1ыгъэк1э ык1и губзыгъэк1э зашъхьэщихыгъ. Джы мары непэ ар къызэтеуцуагъэу, неущырэ мафэм зыфигъэзагъэу Адыгэ лъэпкъыр зэтырегъэуцуэ.

Адыгэ Республикэр тэ «Адыгэ Хэкужъэу- Черкесием» щыщэу къытфэнагъэ к1эн. Ык1и «Адыгэ Хэкужъэу - Черкесием» изэгъэгъотыжьыным тызыфищэрэ тигъогу хэхыгъ.

Ащ щыпсэурэ лъэпкъхэр мамырныгъэмк1э ик1и ш1умк1э чъыналъэр агъэбаигъ, данае шапхъэ хъугъэх.

«Сэ сы Черкес, сэ сы Адыг! Черкес лъэпкъым инеущырэ мафэ сэри зы хахъо, щырбыч сыфэхъун» зы1орэ, экономикэ, политикэ, культурэ ик1и демографие хахъохэм хэлэжьэн, щынагъохэм ик1и пэрэухэмэ ащызыухъумэн сыдрэ Черкеси тилъап1. Ти неущырэ мафэм игэрант.

Тизэкъотыныгъэм тик1уач1э хегъахъо, Тизэкъотыныгъэр ары тик1уач1эри!

Бэгъаш1э охъу Адыгэ Республикэр!

Республикэр зызэхащагъэм ия 29-рэ илъэс мафэмк1э, игъэуцун лъапсэ фэхъугъэхэ, ик1и непэрэ мафэхэм нэс тфэзыухъумагъэхэм тафэгуш1о, тиш1уфэс афэтэгъазэ, тарэгушхо. Мэфэш1у дахэхэр, псауныгъэ пытэр, мамырыныгъэр къытфэзыхьын илъэсхэмэ Аллахьым тыщемыгъак1!

Адыгэ Хэку Зэгухьэныгъэ (Движения Черкесия)

Чъэпыогъум и 5, 2021 илъэс

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks