Ди лъэпкъэгъу лъапIэхэ!

#9288 Ekleme Tarihi 29/03/2023 12:41:03

«Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым къызэригъэпэща «Сыринэ» театр-студием фыкърегъэблагъэ Къаныкъуэ Заринэ итха «КъежэкI» пьесэмкIэ ягъэува спектаклым и япэ гъэлъэгъуэныгъэм.

Ар щекIуэкIынущ Кенжэ къуажэм дэт Гъуазджэм и унэм гъатхэпэм и 29-м сыхьэтыр 16-м щIидзэу, гъатхэпэм и 31-м сыхьэтыр 17-м щIидзэу.

Спектаклым и режиссёрыр Къанкъул Ислъамщ.

Ди гуапэу дыпэплъэнущ театрыр фIыуэ зылъагъу псоми!

Адыгэ Хэку - черкесский канал

Çerkesya
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks