Адыгабзем ыкıи Адыгэ Тхыбзэм я Мафэмкıэ Тышъуфэгушıо!—Типичная Адыгея

#9235 Ekleme Tarihi 14/03/2023 10:42:28

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ непэ хэтэгъэунэфыкIы. А шIэжь мафэр шIэныгъэлэжьэу Бэрсэй Умар иапэрэ «АдыгабзэмкIэ хьарыфылъэр» къызщыдэкIыгъэм тефэу агъэнэфагъ.

Илъэси 170-кIэ узэкIэIэбэжьмэ араб графикэм тетэу а мафэм Тифлис къыщыдагъэкIыгъэ Хьарыфылъэр адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ зэреджэщтхэ апэрэ IэпыIэгъоу, лъэпкъ бзэшIэныгъэм иуцункIи, ихэхъоныгъэкIи  ублапIэ хъугъэ.

Непэ адыгабзэм икъэухъумэн ыкIи ащ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр, ныбжьыкIэхэр яныдэлъфыбзэ шIу алъэгъоу, республикэм щыпсэурэ цIыф лъэпкъ пстэуми якультурэрэ яшэн-хабзэхэмрэ шъхьэкIафэ афашIэу пIугъэнхэр Адыгеим икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм яIофшIэн илъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщых.

ШIэныгъэлэжьхэм, къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэм, общественнэ организациехэм, Адыгеим исхэу а Iофым ыгъэгумэкIырэ пстэуми акIуачIэ зэхэлъмэ, а лъэныкъомкIэ Iофышхоу зэшIуахырэм джыри нахь зызэриушъомбгъущтым сицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми сышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, тятэжъ пIашъэхэм абзэ изэгъэшIэнкIэ ыкIи икъэухъумэнкIэ гъэхъагъэхэр шъушIынхэу!

Типичная Адыгея

Dil-Xabze
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks