add share buttons
Share Button

çerkes kadını kadınlar günü hazır

Bugün Kadınlar Günü. 8 Mart 1857 yılında New York’da emekçi kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda başlattığı onurlu mücadelenin günü.

Kadınlar için, tüm dünyada sevginin, eşitliğin, özgürlüğün, kadına-haklarına ve emeğine saygının mutlak hayata geçtiği günleri ivedilikle görmek dileğiyle, Kadınlar Gününüzü kutlarız.

Нобэ дунейпсом цIыхубзхэм я махуэщ.
1857 илъэсым Гъатхэпэ мазэм 8 махуэм Нью-Йорк цӏыухубз лэжьакIуэхэм цӏыухухъухэм яӏэ хьэкъхэр цӏыухубзхэри хиубыдэным папщIэ къырагъэжьа пщIэшхуэ зиIэ лэжьыгъэм и махуэщ.

Цӏыхубзхэм щхьэкIэ дунейпсом хуитыныгъэхэр, тыншу зэрэпсэоуным, и лэжьыгъэм пщIэ хуащIу зы дуней екIуэкIу щытлъагъуну махуэ дыщIэхъуэпсхэр къэсыну гугъэхэр диӏау, Дунейпсом цIыхубзхэм я махуэр догъэлъапIэ.

Çerkesya Hareketi – АДЫГЭ ХЭКУ ЗЭГУХЬЭНЫГЬЭ

08.03.2018

Share Button

Yanıt ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »
Loading...